ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික අර්බුදය කෙටියෙන්
Economy

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික අර්බුදය කෙටියෙන්

ශ්‍රී ලංකාවේ ගැටලුව පැනනැඟෙන්නේ රට තුළ ඇති විදේශ විනිමය සංචිත (රත්තරන්, ඩොලර් සහ වෙනත් ඩොලර් වැනි වත්කම්) ඉක්මනින් නැති වී යන බැවිනි. මෙම පුරෝකථනය මුලින් නිවැරදි යැයි පෙනුනද, එය බොහෝ ගැඹුරට යන ගැටලුවක රෝග ලක්‍ෂණයකි.

ශ්‍රී ලංකාව හඳුන්වන්නේ “පෙරටුගාමී ආර්ථිකය” ලෙස ය – නොදියුණු හෝ නැගී එන ආර්ථිකයක් ලෙස හංවඩු ගැසීමට තරම් වත්කමක් නැති ආර්ථිකයකි. තවද අප වැනි රටවල් සාමාන්‍යයෙන් විශේෂිත අංශ කිහිපයක් මත යැපේ. අප වැඩිපුරම මුදල් උපයන තැන එයයි. ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, සංචාරක ව්‍යාපාරය, තේ සහ වෙනත් කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන කිහිපයක් මත බෙහෙවින් යැපෙන බව පෙනේ. ඇත්ත වශයෙන්ම සංචාරක ව්‍යාපාරය ලංකාවේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයට 10% කට වඩා දායක වේ.

Good Qualities That Recruiters Want To See In Each Individual Candidate
Interview | Resumes

Good Qualities That Recruiters Want To See In Each Individual Candidate

Although some jobs require an endless combination of skills, the most sought-after employee traits are often universal, whether you’re an aerospace engineer, a sales representative, or a mailroom clerk. So what are these sought-after good qualities? FindMyjob got in touch with nine recruiters and career experts to find out what they want to see in…

Advice for promotion at work
Clients

Advice for promotion at work

A promotion allows you to take on a more important role in your company, earn a higher salary and have a greater sense of achievement. To effectively advance your career in your company, you will need to excel in your work performance and attract the attention of your superiors. While performance, experience, and skills are…

Tips for mastering your virtual job search
New Job | Uncategorized

Tips for mastering your virtual job search

The Singapore government has taken various initiatives to boost employment, from the Jobs Support Scheme to the SGUnited internships and apprenticeships. But for many, job hunting remains a lonely experience, with unanswered applications and interviews after interviews with no offers. This can put an emotional and financial strain on your life. Here are some steps…

7 Ways to Create a Quieter Workplace
Company

7 Ways to Create a Quieter Workplace

While many people claim to thrive in high-stress environments, others work best in a place that is relaxing and calm. Changing your workplace may not be an option if it is a stressful position, but you can optimize your workplace to make it a more relaxing place to spend your time and get work done,…